Tin tức

Company Outing 2016

Hãy cùng nhìn lại chuyến Company Outing “Same Same But Different” khó quên của đại gia đình Glass Egg nào!

 AC D G H I JK M L N S O V Z2 Z3 Z5 Z4 Z6 Z7 Z15 Z10 Z13 Z17 Z16 Z20 Z18 Z27 Z23 Z28 Z29 Z31 Z33 Z36 Z32 Z39 Z40 Z41Z45 Z47 Z46 Z43 Z44 Z42Z52 Z53 Z54 Z55 Z57 Z84 Z83 Z91 Z88 Z89 Z87 Z86 Z85 Z82